Hitélet

Hitélet

Munkaközösség-vezető:Türke Beáta vallástanár

Tagok: Nagy Béla igazgató, Székely Éva tanárnő, valamint Nagy Éva tanárnő, mint külső segítő.


     A munkaközösség tevékenységét az elfogadott éves munkaterv alapján végzi: Türke Beáta és Nagy Béla igazgató/vallástanár, illetve Székely Éva ének-zene szaktanár, a vasárnapi iskola tevékenységének szervezésével pedig Nagy Éva tanárnő segíti munkánkat.

     Célunk, hogy a református, illetve más felekezethez tartozó diákok, tanárok egyrészről megismerjék a református szellemiséget, másrészről pedig tiszteletben tartsák azt. Arra törekszünk, hogy a megismert és megtanult hitigazságok a hétköznapi életüknek is fontos alkotóelemei lehessenek. Diákjaink felekezeti hovatartozásuknak megfelelő vallásoktatásban részesülnek 15 csoportban, heti két órában osztályonként, illetve csoportonként. A téli időszakot leszámítva – november közepétől március közepéig – minden hétfőn reggel áhítattal kezdődik a hét, a többi napokon a vallástanárok által elkészített áhítatokkal indul a tanítás, amelyeket az éppen első órát tartó tanár tart meg, olvas fel. A téli időszakban hétfőn is a többi napokhoz hasonlóan történik. Ezen felül minden osztálynak a tanévben egy kötelező istentiszteleten kell részt vennie. Kötelező templomi alkalmak még: tanévnyitó, tanévzáró és a karácsonyi ünnepet megelőző kibocsátó istentisztelet. Közösségformáló alkalmak: LÁMPÁS – Keresztyén Ifjúsági csoport, egyházi témájú kiállítások, kézműves foglalkozások.

     A református vallású tanulóknak a Zsinat által elfogadott tanterv alapján elkészített tanmenetek szerint történik a vallásoktatás. 9. osztály: Kohéziós modul, Bibliaismeret – Ószövetség, Bibliaismeret – Újszövetség; 10. osztály: Egyház és vallásismeret – alapmodul, Etika – alapmodul, Üdvtörténeti áttekintés – kiegészítő modul, Etika – kiegészítő modul; 11. osztály: Egyháztörténet; 12. osztály: dogmatika, etika. A tananyag a következő tankönyvek alapján kerül feldolgozásra: Márkus Gábor: Bevezetés a keresztyén gyülekezetek világába; Vincze Árpád, Sümegi Péterné: Isten szövetséget köt népével; Mihalina László: A testté lett ige: Jézus Krisztus; A református egyházismeret alapjai RPI/2014 kísérleti tankönyv, Thoma László: A keresztyén élet alapkérdései RPI/2014, Thoma László: A serdülőkor etikai kérdései RPI/2014,; Egyháztörténet 1. A kezdetektől – 1711-ig. A Romániai Református Egyház Pedagógiai Intézete Kolozsvár, 2009; Egyháztörténet 2. 1711-től – napjainkig Református Pedagógiai Intézet 1998; Dr. Szűcs Ferenc: Teológiai Etika Bp. 1993; Dr. Kocsis Elemér: Dogmatika Debrecen, 1987. Az órákat Nagy Béla, Koncz Tibor és Türke Beáta vallástanárok tartják meg. Tanáraink részére pedig elsősorban a kéthetente megtartásra kerülő tanári bibliaórák adnak lehetőséget a bibliai igazságok megismerésére.

     Mindezeken felül különféle versenyek és rendezvények is lehetőséget adnak arra, hogy tanulóinkkal együtt tanáraink is megismerkedhessenek más református iskolákkal, közösségekkel. Erdélyi kapcsolataink révén pedig a határon túli reformátusság segíti az összetartozás tudatának megerősítését.

Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu