Iskolánk története >>                               Iskolánk jelene >>                     

Könyvtárunk múltja és jelene

 

 

"A műveletlen föld csak gazt terem.
A lélek is csak úgy emelkedik
a józanság tisztább világához,
ha a tudományok s ismeretek
tárából gazdag zsákmányt gyűjt magának."

A múlt

Régi évkönyvben, az 1880-as évkönyvek egyikében olvashatjuk ezt a máig érvényes gondolatot.

Iskolánk alapításának éve 1676, s ehhez az évszámhoz kapcsolódik könyvtárunk alapítása is.

Története elválaszthatatlan az iskola történetétQl. Kezdetekben kevés kötetbQl álló, de igen gazdag ismeretanyaggal rendelkezett, követve a debreceni Református Kollégium, az anyaiskola hagyományait. Íratlan szabály volt, hogy a karcagi iskola európai egyetemekre elkerült tanárai, diákjai egy-egy könyvvel tértek haza, s azt a könyvtárnak adományozták.

Az állomány bizonyítottan legrégebbi, s ezért egyik legértékesebb darabja Thukydidész krónikája a peloponnészoszi háborúról. Latin nyelvű kötet, a kiadás éve 1528. Legrégebbi könyvünknek minden lapja olvasható, bár néhány oldalon sérült.
Muzeális értékű könyvtári anyagunk egyik legszebb darabja Bonfini latin nyelvű krónikája a magyarokról, amely 1606-ban, Hannoverben került kiadásra.

Könyvtártörténeti szempontból ritkaságnak tekinthető Rotterdami Erasmus Epistolae című munkája, leveleinek gyűjteménye.

Werbőczy István latin nyelvű Decretuma régi könyveink közül azon kevesek egyike, amelyet restauráltak.

Őrizzük az első magyar regény 1788-as pozsonyi kiadását, amelynek írója Dugonics András, címe Etelka, egy igen ritka magyar kis-aszszony... A mű érdekessége, hogy második kötetének 384. oldalán olvasható a Kun-Miatyánk.

A művek, témák sokfélesége jellemezte gimnáziumi könyvtárunkat a következő évszázadokban is.

 

          

 

A jelen

S milyen a jelen 37 ezer könyvtári egységből álló iskolai könyvtára? A hagyományos passzív gyűjtő- és tárolóhelyből egyre inkább munkáltató, információs központtá vált. Ma már jelentős technikai állomány is biztosítja az igények kielégítését. Az olvasóteremben két tanulói munkaállomás (lézernyomtató, szkenner), valamint a könyvtári munkát segítő számítógép áll rendelkezésre. Mind a három gépen biztosított az Internet-hozzáférés is. A könyvtárban lehetőség van televízió, videomagnó, lemezjátszó, CD-lejátszó használatára, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló hang- és képanyag igényes használatát.

Bár az állomány döntő része ma is könyv, 35 ezer kötet, folyamatosan gyarapodik modern információhordozó anyagunk is. Az oktató, nevelő munkát segítő, értékes állománnyal rendelkező könyvtárunk van, amely igyekszik megfelelni minden tekintetben az új kihívásoknak. Nagyon fontos feladatunk az is, hogy féltő gonddal őrizzük régi értékeinket, ápoljuk hagyományainkat.

Könyvtárunkban megtalálhatjátok kedvenc olvasmányaitokat, a kötelező olvasmányokat, szakkönyveket, lexikonokat.

 

Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu