Köszöntünk, Alma Mater!

Köszöntünk drága Alma Mater! Köszöntünk ősi Iskolánk!

Piros tégláid szívünkben izzanak,
vár újra nyitva barna, vén kapud
és égig szöknek újra a falak,
mint mikor először Hozzád vitt az út!

Szép termeidben forrás buzogott:
tudás és lélek tiszta itala

Az oldalt eddig

vendég látta.„Álmokban és szeretetben
semmi sem lehetetlen.”
            /Arany János/

Tehetség -Talentum

Talentum. A szó a bibliai időkben még pénzérmét, a pénz értékét jelölte. Ma a magyarul kicsit régiesen hangzó talentum szó hallatán a világ számos nyelvén a tehetség fogalmára asszociálunk. A tehetség fogalmat sokan, sokféleképpen határozzák meg, tudományos viták tárgya, de miért kérdőjelezné meg bárki az eredeti jelentést, azt, hogy a tehetség érték.

„A tehetséget Isten adja, isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.”
/Steven Gerrard/


Sikeresen pályáztunk az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a Magyar Géniusz Tehetségsegítő Programiroda által meghirdetett európai uniós pályázaton az elmúlt tanévben. A pályázat eredményeképpen

Kiválóan Akkreditált Tehetségpont lett református iskolánk.

Tantestületünk tagjai jól felkészültek, az új pedagógiai módszerekre nyitottak. Intézményünk nevelő – oktató munkájában a tehetséggondozás mindig kiemelt terület volt. E munkánk végzésére garancia tanulóink képesség szerinti összetétele. Mindig nagy figyelmet fordítottunk a jó képességű, kreatív tanulóink ismereteinek további gyarapítására, készségeinek fejlesztésére, valamint a lappangó tehetségek gondozására.

Úgy gondoljuk, hogy a tehetséggondozás a legjobb hatásfokú befektetés a humán erőforrások területén. Oktatásunk korszerű. Osztálytermeinket, szaktantermeinket ennek megfelelően rendeztük be és folyamatosan bővítjük.


A tehetségterületek közül a logikai–matematika, a nyelvészet és a természetismeret területeit választottuk. A nyelvészeten belül a magyar nyelv- és irodalomban, angol nyelvben tehetséges tanulók menedzselését, vállaltuk be kiemelt feladatként.


Az iskolai tehetséggondozás komplex program alapján működik, amely átfogja az alsó és felső tagozat ez irányú munkáját. Cél, az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz.

Az alsó tagozat 1-2. évfolyamán a megfigyelésen túl előkészítő munka folyik. 3-4. évfolyamon a tanítók vezetésével ún. Tehetségkörök alakulnak.
A felső tagozaton 5. osztálytól tantárgyi szintcsoportok létrehozásával fejlesztjük tehetségígéreteinket.

Elkötelezettek vagyunk a minőségmenedzsment módszerek alkalmazása mellett. Adatbázisunkban nyilvántartjuk elért eredményeinket. Sokat javultak pl. az országos kompetenciamérés eredményeink, a versenyeredmények, belső kimeneti vizsgaeredmények, alapfokú nyelvvizsgaeredmények, továbbtanulási eredményeink. A mérések, követő mérések eredményeit feldolgozzuk, tapasztalatait pedagógiai gyakorlatunkba beépítjük. Törekszünk a tevékenységünkbe bevonható tanulók számának növelésére, mérjük a résztvevők elégedettségét. Önmagát folyamatosan megújító, kiváló szakmai tapasztalatokkal rendelkező nevelőtestületünk a tehetségfejlesztés iránt elkötelezett, valljuk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben.

"Refi" Tehetségpont munkacsoport


Karcagi Nagykun Református Általános Iskola  5300 Karcag, Kálvin u. 2. E-mail: refi@freemail.hu Tel./Fax.: (59) 400-577 Igazgatói: (59) 503-206